skip to Main Content
VEM

Highlander Downtown North är ett svenskt FinTechbolag som grundades 2015 av Anders Bergh.

Anders har signifikant och adekvat erfarenhet med bred och djup kunskap av banking, kapitalförvaltning och finansiella kapitalmarknader globalt och har sedan bolagets start knutit starka band mellan bolaget och en rad personer med djupa rötter och gedigen erfarenhet av att leda kapitalförvaltningsbolag och teknikbolag inom den finansiella sektorn globalt.

Större aktieägare med ett aktivt engagemang i Highlander:

VARFÖR

Finansvärlden genomgår för närvarande en period av massiv omstrukturering, en ”findustrial revolution”. Detta grundar sig i huvudsak på de betydande förändringarna i lagstiftningen under de senaste åren, den tillhörande ökningen av kapitalkostnader och den snabba utvecklingen av teknik.

Ett resultaten av denna tektoniska förändring i det finansiella landskapet har gett en påtaglig negativ inverkan på Prime Brokerage-verksamheten i de stora globala bankerna, en av de kärnverksamheter som i årtionden försett bankerna med en mängd olika lager av inkomster.

Många banker har tvingats krympa eller helt dra sig ur denna verksamhet vilket skapat nya affärsmöjligheter för mindre och oberoende finansiella och tekniska bolag som har utrymme och är beredda att arbeta proaktivt snarare än reaktivt.

general03
RELEVANT ERFARENHET

Mellan 2009 och 2013 var Anders Bergh ansvarig för den aktiva förvaltningen, Head of Alpha Management, på Swedbank Robur, det största fondhuset i Skandinavien.

I Anders mandat fanns under perioden ett 60-tal interna förvaltare för aktiva förvaltningsuppdrag som i samverkan med Roburs exekveringsbord, ca 25 handlare, och Roburs allokeringsavdelning, ca 20 förvaltare och analytiker, hade uppdraget att förvalta ca 150 fonder med en aggregerat förvaltningsvolym om SEK 450 miljarder.

Anders uppdrag var att implementera den av honom utvecklade och framlagda affärsplanen, godkänd av Swedbanks och Roburs styrelse jämte företagsledning, med målsättningen att aktivera ett ökat riskutnyttjande med syftet att leverera en högre avkastning efter avgifter. I korthet var affärsplanens strategi att identifiera hållbara investeringsprocesser (IP) bland interna förvaltare, öka det kontrollerade riskutnyttjandet på dessa identifierade IP, aktivera dessa IP på Managed Account-plattformar hos de största internationella bankernas Prime Broker avdelningar och utöka nyttjandet av finansiella derivat för att bli mer kapital- och kostnads-effektiv och för att kunna aktivera hävstång i förvaltningen.

En annan målsättning var att kunna utnyttja investeringsprocesserna implementerade på Managed Account- plattformarna i en mer mångfald genom att samtidigt produktionssätta dom i ett flertal fonder, Certifikat, Total Return Swaps, och andra finansiella instrument. I implementeringen av affärsplanen lärde sig Anders mycket om möjligheter och begränsningar med teknik, interna och externa arbetsprocesser, interna och externa regler och portföljförvaltares mångfald av investeringsprocesser, bland många andra saker.

Anders engagerade de största internationella bankerna för Managed Account-plattformar och satt, jämte medlem i Roburs förvaltningsledningsgrupp, med som ansvarig eller som deltagare i de styrgrupper som tillsattes i syfte att implementera affärsplanen. Med tillgång till denna kunskap och erfarenhet utvecklar Highlander sin affärsmodell och tekniska plattform till ett litet, oberoende bolag att leverera anpassningsbara finansiella produkter med logistiska smarta lösningar till de största aktörerna globalt inom den finansiella industrin.

VAD

Genom att kombinera modern teknik med djup och bred kunskap om kapitalförvaltning bygger Highlander Downtown North en flexibel teknisk arkitektur som sammanför kapitalförvaltare och tillgångsförvaltare på ett smart logistiskt vis och som ger kapitalförvaltaren centraliserad kontroll med preciserad realtidsrapportering och riskhantering.

shutterstock_235434487
HUR

I januari 2015 startade Highlander utvecklingen av den tekniska plattformen som förbinder och samlar hela informationsflödet en investerare har med sina många banker och förvaltare till en detaljerad aggregerad rapportering.

Genom att logistiskt koppla alla affärsmässiga relationer till investerarens befintliga bankkonton, används även befintliga affärsavtal med bank, Prime Broker och förvaringsinstitut, vilket förenklar och kortar ner startprocessen avsevärt.

Att det förvaltade kapitalet sköts på investerarens befintliga bankkonto tillåter investeraren att på ett mer effektivt vis använda kapitalet som dessutom innebär en lägre motpartsrisk för både investeraren och banken.

HUR HIGHLANDER TAR BETALT

Highlanders enda ekonomiska affärsrelationdirekt är med investeraren, där Highlander tar en administrativ fast avgift relaterad till storleken på investerarens engagerade kapital för administration, infrastruktur, resurser och rapportering.

Portföljförvaltarna får betalt av investeraren för beställda och levererade portföljvärden och banken får betalt för de tjänster investeraren köper av banken. 

På detta sätt vet investeraren exakt vad han betalar för och varför. På detta sätt kommer även portföljförvaltarens målsättningar att vara närmare i linje med investerarens, vilket traditionellt inte alltid varit fallet.

BOKA MÖTE

[bookly-form]

© Highlander Downtown North